Přihláška na letní tábor 1. střediska ZÁLESÁK Č. Budějovice

Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo: bez lomítka
Zdravotní pojišťovna:
Adresa bydliště:
Město:
PSČ: bez mezery
Telefon (rodiče): +420 bez mezer
Email:
Tábor bude uhrazen:
Fakturu prosím vystavit na:
(uveďte prosím adresu, IČO firmy, která bude fakturu proplácet + částku, v případě že tábor platíte sami – nevyplňujte nic)

Doplňující údaje k přihlášce

Účastník je:
Trpí závratěmi:
Trpí nachlazením:
Bojí se sám v lese:
Souhlasíte se spaním pod širákem:
Je schopen jednat samostatně:
Fyzická odolnost:
Kdo má na dítě největší vliv: kdo? (při volbě jiní):
Zdravotní omezení:
Alergie:
Jiná sdělení vedení tábora:
Jméno sourozence na táboře:
(Jméno sourozence je pouze informativní. Pro každě dítě vyplňte samostatnou přihlášku.)

Ostatní ujednání


Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a táborovým řádem. Nedodržení těchto podmínek může být příčinou vyloučení z účasti na táboře. Vyúčtování tábora se provádí dle "Směrnic pro hospodaření ČTU" V případě nepřítomnosti na táboře (např. pozdní příjezd, přerušení, předčasný odjezd, zdravotní, rodinné aj. důvody z důvodu předzásobení propadá celá částka ve prospěch pořadatele. (V případě odhlášení dítěte z LVT do 31.5. Bude navrácena celá částka kromě nevratné zálohy va výši 500,-). Při nástupu na tábor předá účastník (resp.rodiče) provozovateli zdravotní průkaz dítěte + průkaz pojištěnce, prohlášení o bezinfekčnosti a doklad o zaplacení tábora.
Bez těchto dokladů nelze účastníka na tábor přijmout.
Cena tábora činí 3 500,- + 500,- Kč nevratná záloha


Odesláním tohoto formuláře stvrzuji správnost výše uvedných údajů a souhlasím s účastí mého dítěte na LVT. Jsem si vědom všech právních následků, které by mi vznikly v případě uvedený nepřesných či nepravdivých údajů o mém dítěti. Souhlasím též s uvedením rodného čísla dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů) které bude použito pro účely pojištění člena tábora. S osobnímu údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Tímto prohlášením uděluji svůj souhlas s fotografováním a videozáznamem mého dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a videí a s jejich použitím při prezentaci a propagaci střediska. Dávám též souhlas s umístěním těchto fotografií na webové stránky střediska.

(ještě jednou zkontrolujte tučně vyznačené údaje)
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle interní směrnice.